середа, 18 червня 2014 р.

Лекція Голови ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо в КПІ: сесія питань та відповідей

21 травня в рамках святкування Дня Японії в Україні в Київському політехнічному інституті Голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо прочитала лекцію для студентів. В інтерактивному форматі відбулася сесія питань та відповідей - їх можна було ставити прямо у Twitter @UNICEF_UA за хештегом #UNICEFUkraine. На частину запитань пані Юкіе встигла відповісти під час зустрічі, а на іншу відповіді публікуємо нижче (українською та англійською мовами)
1. In your opinion, why in Ukraine the percentage of vaccinated children is so low? Why parents are scared? Anyway, the smoke doesn’t exist without the fire?
Vaccination is the only way to protect a child against dangerous infections. The parents in Ukraine are often confused with contradicting messages distributed by anti-vaccination lobby in media & Internet. Unfortunately, parents are misled by incorrect information coming from sources who are loud in public, however, such information is not often evidence-based. Yes, it is difficult for Ukrainian parent among all these inconsistencies to make a right decision. But parents must study the available evidences on immunization and world best practice to make an informed choice about the immunization to save health of your child or even his or her life. My daughter is 5 y.o. and I am happy she has been fully immunized in Ukraine, and she is now fully protected against dangerous infectious diseases


Як Ви важаєте, чому в Україні такий низький відсоток вакцинованих дітей? Чого бояться батьки? Адже диму без вогню не буває
Вакцинація - це єдиний спосіб захистити дитину від небезпечних інфекцій. Батьки в Україні часто розгублені через суперечливі повідомлення, які противники вакцинації розповсюджують в медіа. На жаль, батьків вводить в оману неправильна інформація, що надходить від популярних серед громадськості джерел, і яка часто не базується на фактах. Так, важко серед усіх цих невідповідностей обрати правильне рішення. Але батьки мають вивчити всі наявні факти про імунізацію та приклади світової практики, аби зробити усвідомлений вибір для збереження здоров'я дитини або навіть її життя. Моїй доньці 5 років і я щаслива, що вона вакцинована в Україні і зараз повністю захищена від небезпечних хвороб. Автор запитання: ‏@vedyaev

2. But iodized salt is a harmful spice in large quantities, is it a good way to increase the amount of iodine in the body?
It is a myth that consumption of iodized salt in large quantities can harm one’s health. Our body regulates itself including the need of iodine. The rest of iodine gets away from the body naturally. That’s why it is critically important to consume iodine on a regular basis– for that, iodized salt is the best way of iodine intake. If you want to be smart – consume iodized salt.

Йодована сіль – це шкідлива спеція у великих кількостях, чи правильно таким способом збільшувати кількість йоду в організмі?
Те, що споживання йодованої солі у великих кількостях може зашкодити здоров’ю, є міфом. Наш організм самостійно регулює потрібну йому кількість йоду. Надлишок виводиться з організму природним шляхом. Ось чому надзвичайно важливо споживати йод регулярно, і найкраще це робити за допомогою йодованої солі. Якщо хочеш бути розумним – споживай йодовану сіль. Автор запитання: @AlexBorovkov1

3. What is UNICEF opinion about the organization, which protects internet from children?
Internet provides challenges for children and young people as well as opportunities. We live in the digital age and the technology is part of adults’ every day life, as well as children’s one. Various organizations need to join efforts to protect children on line & prevent abuse of children on the Internet, including pornography, cyberbullying, risks to safety and privacy. At the same time, we need to explore the Internet spaces for youth participation, civic engagement, innovations and promote digital literacy.

Як ЮНІСЕФ відноситься до організацій із захисту дітей в інтернеті
Інтернет надає не лише можливості, але й становить загрози для дітей. Ми живемо в епоху цифрових технологій, які стали невід’ємною частиною повсякденного життя і дорослих, і дітей. Різні організації повинні об’єднати зусилля для захисту дітей в он-лайні та убезпечення від таких явищ як порнографія, насильство в мережі, інтернет-залякування, ризиків, пов’язаних з конфіденційністю. У той же час, ми повинні досліджувати Інтернет простір для потреб молоді, громадянських ініціатив, пошуку інновацій та поширення цифрової грамотності. Автор запитання: Александр Булдей

4. How many kilos of iodized salt Ukrainian politicians should eat to increase their IQ?
A4 A politician or any other person should consume iodized salt daily to prevent iodized deficiency and have a smart generation. According to experts’ estimated, every year Ukraine loses intellectual potential equal to 3000 genius due to iodine deficiency. However, please remember – we are not suggesting a large quantity of salt consumption. We suggest to intake iodized salt only at a normal consumption of salt intake just substituting the salt you use with the iodized one.

Скільки кг йодованої солі потрібно з’їсти українським політикам, щоб збільшити свій #IQ?
Політик чи будь-яка інша людина повинна споживати йодовану сіль щодня, щоб попередити йододефіцит і мати розумних нащадків. За оцінками експертів, через дефіцит йоду щороку Україна втрачає інтелектуальний потенціал, що можна прирівняти до втрати 3000 геніїв щорічно. Однак, слід пам'ятати, що ми не закликаємо до споживання надмірної кількості солі. Ми пропонуємо вживати сіль у звичайній кількості, лише замінюючи звичайну сіль на йодовану. Автор запитання: @moskov_sky

5. How can I personally help the unicef program?
Learn about children’s rights and spread the word about the importance of protecting children and act in the best of your capacity – as young professional, as student, as parents, as leader of the opinion with your friends and family. UNICEF is always available to give you information about children’s rights. Also, you can become UNICEF volunteer to support directly our programmes – more info http://unicefukraine.blogspot.com/p/blog-page_8596.html

Як я можу персонально допомогти програмам ЮНІСЕФ?
Дізнаватися про права дітей і поширювати інформацію про важливість їхнього захисту серед друзів і знайомих - це те, що вже можуть робити будь-які молоді спеціалісти, студенти чи майбутні батьки. Дитячий фонд ООН завжди готовий надати актуальну інформацію про права дітей. Крім того, можна стати волонтером ЮНІСЕФ та безпосередньо підтримати програмну та проектну діяльність Фонду - докладніше про це тут: http://unicefukraine.blogspot.com/p/blog-page_8596.html Автор запитання: ‏@Doctor_Nitrus

6. What are the biggest projects implemented with the UNICEF support?
In Ukraine, UNICEF opened its office in 1997. Over the years, UNICEF increased its support to the Government of Ukraine to develop health, nutrition, education and protection programes for children. For example, UNICEF with partners provides children and youth - both in and out of school - with the life skills they need to protect themselves from HIV infection. UNICEF supported a network of 104 Youth Friendly Clinics in Ukraine to improve access of young people to voluntary counselling and testing on HIV. Or for instance, UNICEF advocates for the rights of the most vulnerable, especially children with disabilities. In Kharkiv UNICEF supports innovative early intervention model to help young children with disabilities and their families. Learn more about our projects at www.unicef.org/ukraine.

Які найбільші проекти були реалізовані за сприяння ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ в Україні працює з 1997 року. З кожним роком ЮНІСЕФ надає все більшу підтримку уряду України в розробці програм охорони здоров'я, харчування, освіти та захисту прав дітей. Наприклад, ЮНІСЕФ з партнерами розповідає дітям та молоді - як в школах, так і поза їх межами - про можливості захисту від ВІЛ-інфекції. ЮНІСЕФ підтримав мережу клінік, дружніх до молоді в Україні. Наразі їх понад 100. Ці клініки пропонують молодим людям добровільні та безкоштовні консультації та тести на ВІЛ. Також ЮНІСЕФ захищає права найбільш вразливої аудиторії - насамперед, дітей з особливими потребами. У Харкові Дитячий фонд ООН підтримує інноваційну модель раннього втручання для допомогти маленьким дітям з обмеженими можливостями та їхнім батькам. Дізнайтеся більше про проекти Фонду на сайті: www.unicef.org/ukraine.

7. What is the right way to upbringing the child?
Love is the answer to your question, I think. Family care is critically important for every child as well as breastfeeding during the first six months, vaccination to protect your child from infectious diseases, emotional binding with small children. UNICEF has developed a set of brochures for young parents as well as future mothers and fathers – take a look here http://bpp.unicef.by/

Як правильно виховати дитину?
Любов - ось відповідь на це запитання. Батьківська турбота є надзвичайно важливою для кожної дитини. Не менш важливим чинником є грудне вигодовування протягом перших шести місяців, вакцинація для захисту від інфекційних захворювань, емоційний зв'язок з маленькими дітьми. ЮНІСЕФ розробив спеціальну серію брошур для молодих батьків, де описані покрокові рекомендації з виховання та догляду за дітьми: http://bpp.unicef.by/

8. In your opinion, what are the reasons for the cultural and social consciousness and development of your home country Japan? How does your country address the challenges of low number of newborns in Japan?

Japan tries to address the demographic issues – including the low fertility rate. The government has reactivated the universal child allowance a few years ago. The current government has declared to enhance the child care environment for working mothers. Each country has its own struggle but also undertakes creative strategies to overcome the problems! As much as Ukrainians are proud of her/his own culture and society, Japanese people are naturally proud of their own culture, too!

Як ви вважаєте, чим зумовлена висока культурна-соціальна свідомість вашої країни? Як вирішуються проблеми народжуваності у Японії?
Японія намагається вирішити демографічні проблеми - в тому числі питання низької народжуваності. Декілька років тому уряд Японії запустив програму універсальної допомоги по догляду за дитиною. Нинішній уряд заявив про поліпшення умов для догляду за дитиною для працюючих матерів. Кожна країна має власні проблеми, але й зобов’язується вирішити їх у найкращий спосіб! Японці, як і українці, пишаються своєю культурою та суспільством.

9. What is the situation with child trafficking in Ukraine?
Unfortunately, Ukraine continues to be a source country for trafficking in human beings. While the precise scope of the problem is unknown, available data from the International Organization for Migration indicated that a large number of victims of trafficking are young women and smaller portion are children from low income households. Children who have been abandoned by their parents are especially at risk of falling prey of traffickers. Learn more at http://iom.org.ua/ua/

Яка ситуація з проблемою торгівлі дітьми в Україні?
На жаль, Україна як і раніше є країною-джерелом торгівлі людьми. Хоча точний масштаб проблеми невідомий, наявні дані від Міжнародної організації з міграції свідчать, що велику кількість жертв торгівлі людьми становлять молоді жінки і меншою мірою діти з сімей з низькими доходами. Діти, яких покинули батьки, особливо схильні до ризику стати жертвою торговців людьми. Дізнайтеся більше на http://iom.org.ua/ua/

10. What do you think about juvenile justice?
Everybody should remember – children are not born as criminals. This is the society, which fails to support vulnerable children, who end up in conflict with the law. UNICEF is working to improve the juvenile justice system and protect children in contact with the law pursuant to the UN Convention on the Rights of the Child and other international standards. Focus is given to the development of measures that divert children from prosecution and incarceration, and establishing a system of probation, as well as community-based preventive and rehabilitative programmes. UNICEF is working with partners to strengthen monitoring mechanisms and the justice system against the ill-treatment of children who come into conflict with the law. UNICEF considers the depriviation of liberty from children should be the last resort. Children in conflict with law should be given an opportunity for their growth and development to full extent, in order to rehabilitate themselves so as to become active and healthy citizens of Ukrainian society.

Яка ваша думка стосовно ювенальної юстиції?
Кожен має пам'ятати - діти не народжуються злочинцями. Це суспільство не в змозі підтримувати вразливих дітей, які врешті-решт опиняються у конфлікті з законом. ЮНІСЕФ працює над удосконаленням системи правосуддя щодо неповнолітніх і захисту дітей відповідно до законів викладених у Конвенція ООН про права дитини та інших міжнародних стандартів. Основна увага приділяється розробці заходів, які дозволять уникнути судового переслідування і позбавлення волі дітей, а також розробці системи пробації, профілактичних та реабілітаційних програм на рівні громад. ЮНІСЕФ працює з партнерами над зміцненням механізмів контролю та системи правосуддя проти жорстокого поводження з дітьми, які вступили у конфлікт із законом. ЮНІСЕФ вважає, що позбавлення волі дітей, має бути останнім засобом. Дітям у конфлікті з законом має надаватися можливість для повноцінного росту і розвитку, для того, щоб вони могли реабілітувати себе і стати активними та здоровими громадянами українського суспільства.

Немає коментарів:

Дописати коментар